اعضای هیات مدیره


نام و نام خانوادگی: محمد خسروشاهی
سمت: رئيس هيئت مديره
رشته تحصیلی: مهندسی عمران ـ عمران
تاریخ عضویت: 1376/12/11
نام و نام خانوادگی: اسدالله احمدی
سمت: مدير عامل
رشته تحصیلی: مهندسی عمران ـ عمران
تاریخ عضویت: 1374/04/07
نام و نام خانوادگی: ناصرحسن زاده
سمت: عضو هیات مدیره
رشته تحصیلی: مهندسی برق ـ کنترل
تاریخ عضویت: 1386/05/29
نام و نام خانوادگی: شهریار صفی نژاد
سمت: نایب رئيس هيئت مديره
رشته تحصیلی: مهندسی عمران ـ عمران
تاریخ عضویت: 1374/11/26